مقاله سازوكارهاي تقويت كاركرد خدمات برون رساني آموزش عالي كشاورزي ايران در عرصه ترويج كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: سازوكارهاي تقويت كاركرد خدمات برون رساني آموزش عالي كشاورزي ايران در عرصه ترويج كشاورزي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاركردهاي دانشگاه
مقاله خدمات برون رساني
مقاله آموزش عالي كشاورزي
مقاله ترويج كشاورزي
مقاله سازوکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دانشگاه داراي سه كاركرد اصلي آموزش، پژوهش و خدمات برون رساني مي باشد. كاركرد خدمات برون رساني، مشتمل بر سه حيطه آموزش، پژوهش و نيز خدمات مشاوره اي به كليه افراد يا سازمانهاي خارج از محيط دانشگاهي مي باشد. علي رغم اهميت اين كاركرد، متاسفانه در كشور ما به آن توجهي جدي و سامان مند نشده است. اين پژوهش که با هدف شناسايي و تبيين سازوكارهايي در راستاي تقويت كاركرد خدمات برون رساني دانشگاهي در موسسات آموزش عالي كشاورزي دولتي كشور در عرصه ترويج كشاورزي به انجام رسيده است از لحاظ ماهيت ، اكتشافي و از جنبه هدف، كاربردي مي باشد. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماري پژوهش مشتمل بر سه گروه اعضاي هيات علمي رشته هاي ترويج و آموزش كشاورزي، اعضاي هيات علمي ديگر رشته هاي كشاورزي و نيز كارشناسان و مسوولان معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي بوده اند. شيوه نمونه گيري به تفكيك هر گروه به صورت چند مرحله اي بوده است. حجم نمونه اعضاي هيات علمي رشته هاي كشاورزي بر اساس واريانس اوليه و فرمول كوكران، ۱۳۰ و در مورد كارشناسان برابر با ۱۴۵ نفر برآورد شد. جهت تجزيه تحليل داده ها از نرم افزارSPSS 11.5 استفاده گرديد. ضريب پايايي آلفاي كرونباخ در بخش هاي مختلف در دامنه ۷/۰ تا ۷۹/۰ بود و براي روايي پرسشنامه از داوري و ارزيابي صاحب نظران امر بهره گرفته شد. نتايج پژوهش نشان داد كه جهت تقويت كاركرد سوم دانشگاه در عرصه ترويج از بين سازوكارهاي آموزشي، مواردي چون تهيه نشريات و مواد چاپي، توليد رسانه هاي ديداري مصور، توليد فيلم هاي آموزشي، ارايه برنامه هاي آموزشي به مخاطبان در سطح جامعه و نيز ايجاد مراكز آموزشي در سطح دانشكده، از بين سازوكارهاي پژوهشي، مواردي چون ايجاد مزارع پژوهشي موضوعي، ايجاد مراكز مطالعات روستايي در سطح روستا و يا دانشكده، بكارگيري رهيافت هاي مشاركتي پژوهشي با همكاري كليه دست اندركاران امر پژوهش، مشاركت دانشگاهيان در طرح هاي پژوهشي و نيز از بين سازوكارهاي مشاوره اي، مواردي چون ايجاد مركز مشاوره و خدمات فني به روستاييان در سطح مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي و يا در سطح روستاهاي منتخب، راه اندازي شبكه هاي الكترونيك و بهره مندي از فناوري هاي اطلاعات در راستاي ارايه خدمات مشاوره اي به كارگزاران ترويج در دانشكده و نيز بهره مندي از روش هاي مشاوره اي چون تلفن هشيار و مشاوره مكاتبه اي در سطح دانشكده، براي ارايه خدمات مشاوره اي به كارگزاران ترويج، مي توانند مناسب و نيز قابل پياده شدن باشند.