سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
پیمان حکیم زاده خوئی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی- عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
نرگس دروگری – کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده:
محیط زیست کره زمین این پناهگاه و مأمن انسان دیربازی است که به دست بشر درحال تغییر است. امروزه اقدامات انسانی عامل مهم و به عبارتی اصلی تغییر و تخریب محیط زیست است. به غیر از تعداد معدود بلایای طبیعی مخرب، سایر بلایای طبیعی نیز در اثر کارکرد و عملکرد انسان ظهور پیدا می کند. این اعمال انسان نه تنها موجب ورود آسیب و زیان به خود افراد بشر می گردد بلکه حیات سایر موجودات را نیز به خطر می افکند. آلودگی و تخریب محیط زیست فرایندی بسیار خطرناک است که با صدمات غیرقابل جبران حیات بشر را بر روی کره خاکی تهدید می کند و نیاز به اتخاذ اقدامات در سطح ملی و بین المللی در جهت حفظ و حمایت از محیط زیست بیش از پیش آشکار می گردد. اقداماتی بر مبنای: ۱-تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی ۲-تأسیس نهادهای فضایی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی. جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط انسان و حمایت از آن یکی از چالش های اساسی در زمان حال و اینده به شمار می رود. انسان شکل دهنده محیط زیست خود است. محیطی که به وی بقای فیزیکی و فرصت رشد معنوی اعطاء می کند. (بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان در سال ۱۹۷۲ در استکهلم) هدف بنیادین در حمایت از محیط زیست و تأکید اسناد مختلف بین المللی در این راستا در حقیقت جلوگیری از ورود آسیب و زیان به منابع و محیط طبیعی است.