سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حسن صباغ پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دیم کشور

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه محصول و تعیین سازگاری ارقام عدس در کشت پائیزه این تحقیق در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، از سال ۱۳۸۰ به مدت دو سال و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار اجرا گردید. آزمایششامل ۷ لاین و رقم قزوین و شاهد محلی بود. در طول دور ه رشد صفاتی نظیرتعداد روز از سبز تا گلدهی، سبز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانهیادداشت و یا اندازه گیری شد. در سال اول و دوم تجزیه واریانس جداگانه و در خاتمه تجزیه مرکب داده ها انجام شد. با توجه به نتایج، به نظر می رسد لاین cabralianta به دلیلعملکرد بیشتر ، وزن هزار دان ه مناسب و زود رسی مناسبترین لاین می باشد.