سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدابخش شهبازی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی – پلیمر، ادانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهند
میرکریم رضوی آقجه – استادیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرک
فرهنگ عباسی – استادیار مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی، مرک

چکیده:

سازگارسازی در جای آلیاژ پلی اتیلن / پلی استایرن به کمک کاتالیست کلرید آلومینیوم در فاز مذاب مطالعه شد. نتایج بدست آمده از مطالعات نشان داد، درحالیکه کلرید آلومینیوم تاثیر زیادی بر ساختار پلی اتیلن خالص ندارد، باعث تخریب شدید پلی استایرن خالص می گرد. همچنیننتایج نشان داد که تاثیر کلرید آلومینیوم بر آلیاژ پلی اتیلن / پلی استایرن بشدت وابسته به ترکیب درصد آلیاژ می باشد. درآلیاژ های غنی از پلی اتیلن واکنش پیوندزنی و تشکیل کوپلیمر به واکنشهای تخریب ارجحیت دارند که این امر باعث افزایش ویسکویته مذاب آلیاژ می گردد. در آلیاژ های غنی از پلی استایرن واکنشهای تخریب از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند و باعث کاهش شدید ویسکوزیته آلیاژ می شوند. نتایج مطالعات مورفولوژیکی نشان داد که حضور کلرید آلومینیوم ضمن کاهش اندازه ذرات فاز پراکنده باعث بهبود چسبندگی فازها درکلیه ترکیب درصدها می شود. همچنین حضور کلرید آلومینیوم باعث بهبود قابل توجه خواص مکانیکی از قبیل مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول در نقطه شکست شد.