سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داریوش داودی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
اسلام مجیدی – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
هاشم پورایراندوست – موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی

چکیده:

به علت آلودگی بذور ارقام سیب زیمینی به عوامل بیماریزا در مزرعه و وجود حشرات شاقل و یروس ها موجودات شبه باکتریاییا غلب بذور تولیدی آلوده به عوامل بیماری زا می باشد به منظور تولید گیاهان سالم ابتدا مقداریغ ده بظاهر سالم و عاری از عوامل بیماری زا تهیه گردیده و در شرایط رشد کنترل شده و ضدعفونی شده در داخل جعبه کشت شده در شاخه های حاصلاز رشد تحت تیمار حرارت درمانی قرار گفتن.