سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا عطارزاده – شیراز، دانشگاه پیام نور شیراز، گروه فیزیک
محسن حاتمی – دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه اتمی و مولکولی

چکیده:

در چارچوب معادله شرودینگر غیرخطی تعمیم یافتهENSE) طبقهبندی جوابها بر حسب رابطه بین دامنه و فاز طبقه بندی میشود. جوابهای جدیدENSE به صورت سالیتون خاکستری و زنجیره سالیتون خاکستری بیان میشوند. در اینجا به مطالعه خصوصیات این سالیتونها و امکان استفاده از آنها در کاربردهای فیزیکی میپردازیم