سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کامران اخوان عطاری – کارشناس مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور، دفتر استانداردهای فرودگا
محسن قهرمانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع شرکت فرودگاههای کشور، دفتر استانداردهای فر

چکیده:

شرکت فرودگاههای کشور به عنوان شرکت مادر تخصصی هندلینگ فرودگاهی، نیازمند اجرای سامانة مدیریت ایمنی است . گام نخست در برنامة اجرای سامانه، ترویج فرهنگ و آموزش ایمنی است . مقالة حاضر گامی به پیش در معرفی سامانة مدیریت ایمنی شرکت فرودگاههای کشور و اشاعة فرهنگ ایمنی در میان کارکنان شرکت است . نویسندگان مقاله کوشیده اند به اختصار خواننده را با اجزاء و ساختار سام انه آشنا کنند . مقاله مشتمل است بر فصولی دربارة تعیین خط مشی و اهداف ایمنی، مدیریت ریسک، تضمین ایمنی، و ترویج ایمنی ( مطابق با آنچه در نظام نامة SMS شرکت فرودگاههای کشور آمده است ).