مقاله ساماندهي، از واژه تا عمل؛ قرائت واژه ساماندهي در مداخلات شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در باغ نظر از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ساماندهي، از واژه تا عمل؛ قرائت واژه ساماندهي در مداخلات شهري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساماندهي
مقاله سازماندهي
مقاله مداخله شهري
مقاله چارچوب علمي – اجرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني گوران
جناب آقای / سرکار خانم: ديزاني احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرائت واژه ساماندهي در زمينه مداخلات شهري داراي تفاسير متفاوت و گاه متناقض است. از اين رو کاربرد اين واژه در عناوين طرح هاي شهري با برداشت هاي متفاوتي، در حوزه نظري و اجرايي همراه شده است. کاربرد وسيع واژه ساماندهي در عناوين طرح هاي شهري از يک سو و قلمداد شدن اين واژه به عنوان واژه اي تخصصي از سوي ديگر، ضرورت تبيين قرائت صحيح از اين واژه را مشخص مي کند. در همين راستا مقاله حاضر حوزه واژگان، اصطلاحات و تعاريف تخصصي و حوزه تجارب موجود در اين زمينه را مورد ارزيابي قرار داده است.
واژگان، اصطلاحات تخصصي و تعاريف آنها، نقشي مبنايي در انتقال مفاهيم، پيشبرد و گسترش علوم دارد. در زبان فارسي، واژه «ساماندهي»، داراي تعريف مشخصي در زمينه مداخلات شهري نيست. با ارزيابي زبان هاي مطرح غير بومي (انگليسي، فرانسه، ايتاليايي) در زمينه مذکور، معادل واژه «ساماندهي» تنها در زبان فرانسه موجود است. با وجود واژه معادل در زبان فرانسه، تجربيات مداخلات شهري اين کشور نيز، عملا با برداشت هاي متفاوت و گاه متناقض همراه شده است.
ساماندهي در عرصه قوانين و مقررات داخلي به صورت يک عنوان مطرح شده است و منظور از آن، بهبود وضع موجود در جهت ارتقاي شرايط مناسب زندگي در محدوده هاي شهري و روستايي است. طرح هاي ساماندهي شهري در عرصه تجارب داخلي و خارجي اصول مشخصي را ملاک عمل قرار نداده و گستره مداخلات با عنوان ساماندهي از رويکرد هاي يکساني برخوردار نبوده است. به ديگر سخن واژه «ساماندهي» در طرح هاي شهري نه تنها يک اصطلاح کاربردي، بلکه فقط عنواني خنثي بوده که هيچ گونه چارچوب علمي‌ ـ اجرايي را در زمينه مداخلات شهري نيز تبيين نمي نمايد. کاربرد اين واژه به تنهايي رويکردي تخصصي را تبيين ننموده و در صورت استفاده، بايستي با واژگان و اصطلاحات تخصصي در زمينه مداخلات شهري همراه شود.