مقاله ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور (ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ساماندهي فضا و پايداري در اصلاح رفتار ترافيکي شهرهاي کشور (ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله ساماندهي فضا
مقاله رفتار ترافيکي
مقاله جامع نگري
مقاله ديدگاه سيستمي
مقاله پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر سيستمي است که از زيرسيستمهاي متعددي تشکيل شده است. اجزا، عناصر و روابط دروني هر يک از زير سيستمها کارکرد و ارتباطات ميان زيرسيستمهاي شهري، نحوه سازمان يابي فضاي شهري را تعريف مي کنند. موزوني يا ناموزوني در سازمان يابي فضاي شهري هم مي تواند در قالب رفتارهاي هنجار يا ناهنجار نمود پيدا کند. لذا، از ديدگاه سيستمي، رفتار شهري تجلي گاه نحوه سازمان يابي فضاي شهري است.
در حال حاضر، يکي از برجسته ترين ناهنجاريهاي رفتاري شهرهاي ايران در عرصه رفتار ترافيکي آنها بروز کرده است. راهکارها و سياستهايي که تاکنون براي اصلاح اينگونه رفتارها ارایه شده، غالبا، جزء نگر و معلول نگر بوده اند، يعني زمينه هاي بروز ناهنجاري و نيز راه حلهاي مقابله با آن را در مقياس زيرسيستم ترافيکي شهر جستجو کرده اند. اين مقاله با ديدگاه سيستمي و با تاکيد بر ضرورت جامع نگري به مقوله رفتار در شهرها، به شناخت مولفه ها و بردارهاي فضايي در آسيب شناسي رفتار ترافيکي شهرها تاکيد مي کند، يعني آسيب شناسي رفتار ترافيکي را از منظر آسيب شناسي سازمان يابي فضاي شهري مي نگرد. نتايج بر اين نکته تاکيد دارد که ساماندهي فضاي شهري و هدايت آن به سوي يک نظم فضايي مي تواند اثرات پايداري بر اصلاح رفتار ترافيکي بر جاي بگذارد و آن را به سوي رفتار هنجار و قانون مند هدايت کند.