ساماندهی فضای عمومی و گردشگری شهری

مفهوم فضا در ابعاد وسیع خود نشان دهنده رابطه میان تمام فعالیت های انسانی است. این فعالیت ها هر کدام به گونه ای متفاوت از دیگری اثرات خود را برجای نهاده و چشم انداز های گوناگونی را به وجود می آورد به عبارت دیگر فضا میدان تاثیر بخش متقابل پدیده هاست.(رضوانی، (۱۳۸۴ فضای عمومی شهری به عنوان یکی از اجزاء تعیین کننده ساختار فضایی شهر، بیش از دو دهه است که به طورگسترده ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است این موضوع مشهود است ک

ه مفهوم هنر عمومی با مفهوم فضای عمومی به صورت یک زمینه مشترک که مردم فعالیت های عملکردی و آیینی را که باعث پیوستگی و انسجام جامعه می شوند به صورت عادت عادی روز مره یا جشن ها و مراسم ادواری، در آن انجام می دهند، ارتباط غیر قابل انکاری دارد. دراین رابطه تمام فضا ها به جز آن دسته از فضا هایی که به صورت قاتع فضای خصوصی به حساب می آیند را می توان جزء فضا های عمومی دانست (مرادی ،.(۸۴: ۱۳۸۶

با توجه به مفهوم فضا و انواع فضاهای گردشگری اعم ازگردشگری ساحلی،گردشگری کوهستانی، گردشگری روستایی و گردشگری شهری می توان گفت سرآمد انواع گردشگری ها بر اساس فضای شهری است » این نوع گردشگری پر مشتری ترین نوع گردشگری در فضا است. به طوری که با توجه به جایگاه ویژه شهر، در بسیاری از کشورهای موفق در این صنعت، شهر پایه و اساس توسعه گردشگری است. ایجاد و توسعه فضاهای شهری مناسب و زیبا، بازسازی فضاهای متروک و مرده به قصد زنده کردن جنبه های کهن جامعه از جمله آثار توسعه گردشگری شهری است.

بدین منظور بسیاری از شهرها در صددند تا از ویژگی ها و امکانات خاص شهر خود سود برده و از مزایای جلب توریست شهری بهره گیرند. فضاهای شهری در شهرهای معاصر را می توان به دو دسته تقسیم نمود :الف- فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارک ها، مراکز فروش مدرن، فرهنگسراها، میادین و پلاژها. ب- فضاهای سنتی نظیر بازارها، امام زاده ها-گورستان ها، باغ ها، مساجد، و سایر اماکن تاریخی. از این منظر، تأثیر گردشگری بر کالبد فضاهای شهری نیز قابل تقسیم به صورت ذیل است: الف- گردشگری و ایجاد و توسعه فضاهای شهری زیبا و مدرن و جذاب. ب: گردشگری و احیاء و باز زنده سازی بافت های تاریخی و فضای کهن شهری.) « انوری، نساج،(۱۳۸۹