سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا
جواد احدیان – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
حبیب موسوی جهرمی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
شاهرخ قلاوند – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب

چکیده:

حوضه مشرف به آبراهه اصلی دره V ، در پایین دست سد شهید عباسپور واقع است که وسعت آن ۱۸۷۰ هکتار می باشد . این آبراهه با شیب بسیار زیاد به رودخانه کارون وصل میشود که روانابهای حوضه یادشده را از طریق دو کالورت بزرگ به رودخانه وارد می نماید . این کالورتها به منظور تخلیه بخشی از سیلاب ایجاد شـده در زیـر حوضه مجاور به سد شهید عباسپور از زیر جاده دسترسی به محل نیروگاه سد تعبیه شده که از دو دهانه مکعب شکل بتنی مسلح با ابعاد٤ * ٤ متر تشکیل یافته است . با توجه به بررسی های به عمل آمده با مدل ریاضی مشخص گردید که حدود ٧٠ درصد سـیلاب حوضـه ، ( ٦٨/٧ مترمکعب بر ثانیه بر اساس دوره بازگشت ٥٠ ساله ) به دلیل وضعیت توپوگرافی فعلی منطقه وارد ایـن دره می شود . جهت تخلیه آب تجمع یافته در دره V تونلی با ابعاد تقریبی ١/٥*٢/٥ متر ، بـه طـول ٣٠٠ متـر و شیب ٢ درصد تعبیه شده است که ظرفیت انتقال آن کم می باشد به گونه ای که زمان زیادی طول می کشد تا آب جمع شده در آن تخلیه شود . لذا آب در زیر جاده عبوری نفوذ کرده و موجب نشست درون اساس و زیر اساس جاده دسترسی به سد شده و دایما آب گرفتگی جاده و تخریب آسـفالت آنـ را بـه دنبـال دارد و ر یـ سک عـدم
دسترسی به سایت سد و عواقب ناشی از آن را بالا می برد . به طور کلی مشکلا ت عمده در دره V شامل فرسایش حوضـه بالادسـت دره و معـضلات ناشـی از آن در آبراهه منتهی به کالورت، آسیب های وارده به سازه کالورت زیر جاده دسترسی به نیروگاه سد شهید عباسـپور و نشست جاده دسترسی به تاج سد واقع در بال سمت راست دره v می باشد . لذا در این مقاله بر آن شد یم تا با
استفاده از مدل Hec-Ras اصول مهندسی رودخانه و هیدرولیک ، به اصـلاح مـسیر آبراهـه، علـل پدیـده هـای نامطلوب در این حوضه و با استفاده از سازه های تثبیت بستر رودخانه ای مناسب، به مهار آنها بپردازیم .