سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید هدایت – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر ( معاونت توزیع )
حسین نجفی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق مشانیر ( معاونت توزیع )

چکیده:

گسترش شبکه های توزیع و تلفات زیاد آنهـا سـبب شـده تـا کاهش تلفات انرژی یکی از مهمترین دغدغه های صنعت برق باشد . درصد قابل توجهی از توان تولیدی نیروگاهها بصـورت تلفات در شبکه های توزیع از بین میـرود کـه ایـن میـزان بـه پارامترهای متعددی از جمله تعادل بار، ساختار شـبکه از نظـر مقاطع سیمهای هوائی فشارضعیف و متوسط، نوع تجهیزات و چگالی بار بستگی دارد . اگرچه هزینـه هـای سـرمایه گـذاری برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع بالاست ولـی تعیـین سهم مقدار هریک از عوامل ایجاد آن در سطوح مختلف شبکه توزیع میتواند نقش بسـزایی در مـدیریت و ب رنامـه ریـزی در خصوص جذب اعتبارات لازم داشته باشد . از طرفـی بـا یـک تحلیل فنی و اقتصادی جامع میتوان لزوم انجام پروژه های ساماندهی و کاهش تلفات را برای کلیه شبکه های توزیـع در ایران به اثبات رساند . در این مقاله به بررسی روند اجرا و تحلیل پارامترهای فنـی و اقتصادی پروژه ساماندهی و کاهش تلفـات شـبکه توزیـع در یک منطقه نمونه پرداخته، آنگاه ضمن اثبات موفقیت این طرح در میزان کاهش تلفات بر اسـاس مهندسـی ارزش، بـه نتـایج موثری که از این پروژه بدست آمـده و مـی توانـد تـا حـدود زیادی برای سایر پروژه هایی از این نـوع مفیـد باشـد،اشـاره نمود . روش تحلیل جامع در خصوص اندازه گیری و بررسـی میزان کاهش تلفات در پروژه مذکور که به مرحله اجرا رسیده، بر اساس مقایسه تلفات در هر سطح از شبکه بر حسـب کلیـه مولفه های آن میباشد .