سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود مهبودی – کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تهران
یزدان نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رشد کلان شهرها در کشورهای جهان سوم در چند دهه اخیر باعث افزایش مهاجرت و جابجایی طبقات شهری گردیده و پدیده ای به نام اسکان غیررسمی یا حاشیه نشینی را گاهی حتی در قلب شهرهای بزرگ موجب شده است. این پدیده که یک معضل حاد شهری است تبعات اجتماعی اقتصادی و فیزیکی فراوانی برای شهرها به همراه دارد، تا جایی که علاوه بر مشکلات متعدد کالبدی و زیست محیطی، گاهی این نقاط تبدیل به کانون رشد ناهنجاری های اجتماعی، بزهکاری و جرم می شوند. تجربیات متعدد داخلی و خارجی گویای آنست که تصم یم گیری های یک جانبه ویکسو نگر نه تنها مشکل این گونه سکونتگاها را حل ننموده است بلکه به مسایل جدیدی دامن زده است این نوشتار بر آن است تا پس از شناخت مناسب، و بررسی مسایل به وسیله تکنیکswot با استفاده از تکنیک فهرست معیارها برای شهرک بهار شیراز به عنوان ن مونه موردی این مطالعه و یکی از نقاط مسأله دار شهر شیراز برنامه ریزی نماید. این روش (فهرست معیار ها ) که به علت سهولت تا دهه ۱۹۷۰ در حل مسائل شهری بیشتر موردتوجه بود، نوعی تحلیل هزینه و فایده است که در آن گزینه ها در ارتباط با تعداد مشخصی از معیارها بر اساس هزینه ها و فواید آنها رتبه بندی شده و سپس متوسط رتبه هر گزینه مشخص شده و بر اساس متوسط رتبه گزینه ها، گزینه برتر انتخاب می شود .این تکنیک اگر چه روش ساده ای به نظر می رسد اما روش مناسبی جهت مشارکت نیروهای ذینفع ذینفوذ اجتماعی در حل بحرانها ومسائل شهری می باشد.