سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا دیرینی حقیقی – کارشناس مراقبت پرواز اداره کنترل فضای کشور، شرکت فرودگاههای کشور – اد

چکیده:

به منظور جلوگیری از سوانح برخورد هواپیما با کوه و موانع CFIT: ( Controlled Flight into Terrain مدتی است در هواپ یما ها از سامانه GPWS استفاده م ی شود و از آنجا یی که سامانه مذکور پاسخگو ی همه نیازها نبوده است ، سامانه ها ی جدی دتر و پی شرفته تر ی نظی رEGPWSو Terrain Awareness and TAWS : ( Warning System به دنیای هوانوردی عرضه گردیده است . سامانه EGPWS دارای عملکردها و خصوصیات و یژه ای تسبت به مدل ها ی قبل ی است که ا ین امر باعث افزا یش قدرت عکس العمل و تصم یم گیری خلبانان شده و صفحه نما یش گراف یکی آن نیز در پرواز ا یمن از رو ی موانع به خصوص در هوا ی بد و د ی د کم موثر است