مقاله سامانه پشتوانه تصميم گيري سريع براي ارزيابي پيامد فعاليت ها در تخريب سيماي سرزمين حوزه آبخيز شفارود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: سامانه پشتوانه تصميم گيري سريع براي ارزيابي پيامد فعاليت ها در تخريب سيماي سرزمين حوزه آبخيز شفارود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تخريب سيماي سرزمين
مقاله ارزيابي سريع پيامد فعاليت ها
مقاله شفارود
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري دهكردي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش هاي ارزيابي پيامد فعاليت هاي سريع متعددي معرفي شده اند، ولي هيچ كدام از اين روش ها به طور تخصصي به ارزيابي تخريب ناشي از فعاليت هاي انسان در مقياس سيماي سرزمين نمي پردازند. مطالعات در پاسخ بالا از تحليل وضعيت تخريب محيط زيست در سطح سيماي سرزمين سبب ناديده گرفتن بسياري از مشخصه هاي مطرح در ارزيابي محيط مي شوند. هدف اين مقاله ارايه روش تخصصي براي ارزيابي پيامد فعاليت هاي انسان در تخريب سيماي سرزمين جنگل هاي شفارود در استان گيلان است. به طوري كه در اين مقاله ۳۹۰۰۰ هكتار از جنگل هاي اين منطقه ارزيابي شدند. اين مقاله به صورت مطالعه موردي در ۲۸ واحد كاري در حوزه آبخيزشفارود در استان گيلان انجام شد. الگوي تخريب سيماي سرزمين به صورت زير معرفي شد: LD=ΣkI/Vi كه در آن LD ضريب فروافت واحدهاي كاري سيماي سرزمين، و ΣkI نمايه شدت فعاليت هاي انسان در تخريب سيماي سرزمين در هر واحد كاري (I متريك و k شدت آن)، و V آسيب پذيري اكولوژيك است. ميزان سالخوردگي جنگل ها براساس تيره تر بودن رنگ قرمز بر روي تصويرهاي ماهواره اي قابل اندازه گيري است. براي اعتبارسنجي نتايج الگوي تخريب سيماي سرزمين، بين عددهاي تخريب با داده هاي استخراج شده از تصوير ماهواره اي در واحدهاي كاري رگرسيون گرفته شد. بنابراين، به دست آوردن R2 معادل ۰۶۱ مي تواند علامت وجود رابطه قابل قبول بين ميزان تيرگي رنگ قرمز و مدل تخريب سيماي سرزمين در واحدهاي كاري باشد. با الگوسازي تخريب، با استفاده از متريك هاي سيماي سرزمين، مي توان از وضعيت و ميزان شدت تخريب در سيماي سرزمين جنگل در كمترين زمان ممكن و با كمك حداقل داده رقومي و هزينه به وضعيت تخريب، يا طبيعي بودن اكوسيستم هاي جنگلي پي برد.