سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده ابراهیمی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران، ساری
حسن گلمایی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران ، ساری

چکیده:

اصلاح مسیر رودخانه روشی است که ارتفاع آب در رودخانه در مقطع موردنظر را کاهش داده و به عنوان یکـی از روش های کنترل سیل محسوب می شود . د ر این مقاله رودخانه ی نکا در استان مازندران با توجه بـه سـیل گیـر بودن آن انتخاب شد . ابتدا با استفاده از قابلیت نرم افزار HEC-RAS ، اصلاح مسیر آ براهه انجام شـد سـپس بعد از کالیبره کردن مدل حمل رسوب FLUVIAL-12 ، تاثیر اصلاح آبراهه بر پارامترهایی نظیر رسوب دهـی ، پرو فیل بستر و رقوم سطح آب ، و تغییرات ژئومتری آبراهه مورد بررسی قرا ر گرفت . نتایج نشان دادند که بـرای سیلی با دورهی بازگشت ۱۰۰ سال رقوم سطح آب نسبت به شرایط پیش از سامان دهی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت . تغییر در رقوم بستر ناچیز و تنها در کیلومتر ۱/۲ فرسایش در بستر به علـت افـزایش در سـرعت جریان مشاهده می شود . رسوب دهی از بالادست رودخانه تا کیلومتر ۱/۲ نسبت به شرایط اولیهی رودخانه کم تر می باشدکه به علت ناچیز بودن فرسایش از مرز آبراهه است و پس از آن فرسـایش بـستر در کیلـومتر ۱/۲ بـه سمت پایین دست افزایش می یابد .