سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سپیده ابراهیمی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران، ساری
حسن گلمایی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه مازندران ، ساری

چکیده:

اصلاح مسیر رودخانه روشی است که ارتفاع آب در رودخانه در مقطع موردنظر را کاهش داده و به عنوان یکی از روش های کنترل سیل محسوب می شود . د ر این مقاله رودخانه ی نکا در استان مازندران بـا توجـه بـه سـیل گیـر بودن آن انتخاب شد . ابتدا با استفاده از قابلیت نرم افزار HEC-RAS ، اصلاح مسیر آبراهه انجام شـد سـپس بعـد از کالیبره کردن مدل حمل رسوب FLUVIAL-12 ، تاثیر اصلاح آبراهه بر پارامترهایی نظیر رسوب دهی ، پـرو فیـ ل بستر و رقوم سطح آب ، و تغی یرات ژئومتری آبراهه مورد بررسی قرا ر گرفت . نتایج نشان دادنـد کـه بـرای سـیلی بـا
دورهی بازگشت ۱۰۰ سال رقوم سطح آب نسبت به شرایط پیش از سامان دهی بـه طـور قابـل ملاحظـه ای کـاهش یافت . تغییر در رقوم بستر ناچیز و تنها در کیلومتر ۱/۲ فرسایش در بستر به علت افزایش در سرعت جریان مشاهده مـی شود . رسوب دهی از بالادست رودخانه تا کیلومتر ۱/۲ نسبت به شرایط اولیه ی رودخانه کم تر می باشـدکه بـه علـت ناچیز بودن فرسایش از مرز آبراهه است و پس از آن فرسایش بستر در کیلومتر ۱/۲ به سمت پایین دست افزایش مـی یابد .