مقاله سببي سازي و تصويرگونگي: رويکردي شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: سببي سازي و تصويرگونگي: رويکردي شناختي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير
مقاله تصويرگونگي
مقاله ذهن
مقاله زبانشناسي شناختي
مقاله سببي سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي خورشيد سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک نشانه زباني نشانه اي «تصويري» است اگر نوعي شباهت صوري بين دال ومدلول (به عنوان دو وجه نشانه) وجود داشته باشد. به اعتقاد پيرس مفهوم تصوير فقط متعلق به حوزه واژگان نيست، بلکه مي تواند براي اطلاق به شباهت موجود ميان ساختار زبان و ساختار دنياي خارج نيز به کار رود. در زبانشناسي شناختي زبان واقعيتي ذهني و شناختي است. در چنين رويکردي زبان به مثابه پديده اي است که در سطحي نمادين برآيند پردازش هاي پيچيده و انتزاعي است و يا به ديگر سخن بازتاب قواي ذهني و شناختي است.
در حوزه مطالعات زباني، ساخت هاي سببي در زبان به منزله نظامي شناختي، يکي از اساسي ترين مقولات ذهني بشر محسوب مي شوند و بنابر قول ليکاف، ساخت سببي مفهومي است که در انديشه هر انساني وجود دارد و غالبا در دستور تمامي زبان ها متجلي مي شود. لذا، در اين پژوهش سببي ها به عنوان مفهومي که داراي نوعي ارتباط دو سويه و نظام مند با دنياي خارجند مورد بررسي قرارمي گيرند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که دو نوع تصويرگونگي ترتيبي و فاصله در سببي ها مشاهده مي شود. در تصويرگونگي ترتيبي، توالي و چگونگي آرايش سازه هاي سببي منطبق با توالي بروز آنها در جهان خارج است و در تصويرگونگي فاصله، انفصال صوري يک ساخت سببي نمايانگر نوعي رابطه غيرمستقيم ميان سبب و نتيجه است.