مقاله سبكهاي شوخ طبعي و پنج رگه شخصيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: سبكهاي شوخ طبعي و پنج رگه شخصيت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنج رگه شخصيت
مقاله سبکهاي شوخ طبعي
مقاله دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي زارچ محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نسب فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تبيين سبکهاي شوخ طبعي بر اساس رگه هاي شخصيتي، ۲۲۱ دختر و ۱۲۷ پسر دانشجـو به پرسشنامه هاي سبکهاي شوخ طبعي (مارتين، ۱۹۹۸) و فـرم كوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت (NEO-FFI، کاستا و مک کري، ۱۹۹۲) پاسخ دادند. نتايج نشان دادند سبکهاي شوخ طبعي سازش ـ  يافته (شامل پيونددهنده و خودفزاينده) با نوروزگرايي همبستگي منفي و با برونگردي، گشودگي، مقبوليت و وظيفه شناسي همبستگي مثبت معنادار داشتند، در حالي که سبکهاي شوخ طبعي سازش نايافته (شامل خودشکنانه و پرخاشگرانه) با نوروزگرايي همبستگي مثبت و با چهار رگه ديگر همبستگي منفي معنادار نشـان دادند. نتايج تحليل رگرسيون گام به گام مشخص کرد که رگه هاي شخصيتي مي تواند واريانس سبکهاي شوخ طبعي را به طور متوسط به قرار زير تبيين کند: الف) نوروزگرايي و برونگردي هر چهار سبک شوخ طبعي (به ترتيب ۱۷/۰=۲R و ۳۸/۰=۲R)، ب) مقبوليت، سبکهاي خودفزاينده و پرخاشگرانه (۰۲۵/۰=۲R)، ج) گشودگي، سبک خودفزاينده (۰۱/۰=۲R) و د) وظيفـه شناسي، سبکهاي شوخ طبعي خودشکنانه و پرخاشگرانه (۰۲/۰=۲R). نتايج بر اساس رابطه آنها با رگه هاي اصلي شخصيت مورد بحث قرار گرفت.