مقاله «سبك شعري قاآني و تاثيرپذيري آن از ادبيات مصنوع مملوکي و عثماني» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۷۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: «سبك شعري قاآني و تاثيرپذيري آن از ادبيات مصنوع مملوکي و عثماني»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاآني
مقاله مکتب بازگشت
مقاله عصر مملوکي و عثماني
مقاله مدايح نبوي
مقاله صنايع لفظي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فواديان محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکردهاي لفظي در ديوان قاآني شيرازي از جايگاهي خاص برخوردار است. او در اغراض گوناگون بويژه ستايش رسول خدا (ص) از آرايه هاي لفظي و بديعي فراواني استفاده ميکند. بعنوان نمونه، شاعر در قصيده اي به نام «برديه»، خود را ملزم ميسازد تا در سرتاسر آن، حرف هجايي (الف) را بکار نبرد. از سوي ديگر، اينگونه لفظ پردازيها و بازيهاي زباني بر ادبيات عصر مملوکي و عثماني در زبان عربي حاکم شده است و در اغراض گوناگون مخصوصا مدايح نبوي اصالت يافته. بنابراين، وجود «برديه» در ديوان قاآني، بديعيات، برخي غلو و اغراقهاي نامتعارف و … را ميتوان از تاثيرپذيريهاي او از ادبيات مصنوع مملوكي و عثماني دانست.