مقاله سبك هاي دلبستگي و محروميت هاي ارتباطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: سبك هاي دلبستگي و محروميت هاي ارتباطي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي دلبستگي
مقاله وضعيت ارتباطي
مقاله كودكان استثنايي
مقاله ناشنوايي و نابينايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهاشمي مالك
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خو محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين طرح پژوهشي، شناسايي تاثير نابينايي و ناشنوايي بر سبك هاي دلبستگي با در نظر گرفتن متغيرهاي جنس و وضعيت تاهل است. بر اساس پژوهش علي – مقايسه اي و اجراي پرسشنامه دلبستگي هيزن و شاور روي ۱۱۴ نفر از آزمودني هاي عادي، ناشنوا و نابينا كه با روش غير تصادفي انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوري شد. نتايج تحليل آماري آزمون t گروه هاي مستقل،‌تحليل واريانس يك طرفه و تحليل واريانس دو طرفه نشان مي دهد كه عامل جنس و وضعيت تاهل در تبيين سبك هاي دلبستگي نقش ندارند. وضعيت ارتباطي آزمودني ها در سبك هاي دلبستگي موثر است. همچنين، معلوم شد كه افراد نابينا بيشتر از افراد ناشنوا از سبك اجتنابگر، پيروي مي كنند.