مقاله سبك هاي والدگري در گونه هاي مختلف خانواده در مدل فرايند و محتواي خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: سبك هاي والدگري در گونه هاي مختلف خانواده در مدل فرايند و محتواي خانواده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک والدگري
مقاله گونه هاي خانواده
مقاله خانواده سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساماني سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: خير محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه تصريح سبک هاي والدگري در گونه هاي مختلف خانواده در مدل فرايند و محتواي خانواده بود. گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ۷۷۰ دانش آموز راهنمايي و دبيرستاني از مدارس شهر شيراز بودند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه والدگري آلاباما (فرم کودکان)، مقياس خود گزارشي فرايند خانواده و مقياس خود گزارشي محتواي خانواده بود. از دو مقياس فرايند و محتواي خانواده براي گونه شناسي خانواده بر اساس مدل فرايند و محتواي خانواده استفاده شد. به منظور مقايسه گونه هاي مختلف خانواده (سالم، مشکل دار محتوايي، مشکل دار فرايند و غيرسالم) در ابعاد مختلف پرسشنامه والدگري آلاباما، از آزمون تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) استفاده گرديد.يافته هاي اين پژوهش نشان داد که خانواده هاي سالم در مقايسه با ديگر گونه هاي خانواده، از سبک والدگري مثبت، مشارکت بالاي پدر، تنبيه بدني کمتر استفاده مي کنند. در مقابل، خانواده هاي غيرسالم، استفاده از تنبيه بدني و نظارت ضعيف بيش از ديگر گونه هاي خانواده قابل مشاهده بود. در مجموع نتايج اين مطالعه نشان داد که گونه هاي مختلف خانواده در مدل فرايند و محتواي خانواده داراي سبک هاي والدگري متفاوتي مي باشند.