مقاله سبك هاي يادگيري دانشجويان پزشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: سبك هاي يادگيري دانشجويان پزشكي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي يادگيري
مقاله پرسشنامه وارك
مقاله دانشجويان
مقاله علوم پزشکي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني نرجس
جناب آقای / سرکار خانم: زماني بي بي عشرت
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني ياسمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آگاهي از نوع سبك يادگيري دانشجويان مي تواند روش هاي آموزشي را متناسب با سبك يادگيري دانشجويان تغيير داده و موجب بازده آموزشي بالاتر شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسي سبك هاي يادگيري دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. نود نفر از دانشجويان پزشكي با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه پژوهشي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده اين پژوهش، پرسشنامه سبك هاي يادگيري VARK بود. براي تحليل نتايج از نرم افزار SPSS و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديد.
نتايج: دانشجويان رشته هاي پزشكي از سبك هاي يادگيري مختلفي استفاده مي كنند بطوري كه سبك يادگيري ترجيحي اكثر دانشجويان پزشكي با نمره ۶٫۸۷±۳۹٫۲۶ سبك ديداري بود. دانشجويان دختر و پسر سبك هاي يادگيري متفاوتي داشتند.
نتيجه گيري: ارتقاي كيفيت آموزش، در طراحي و ارايه آموزش ايجاب مي كند كه به سبك يادگيري فراگيران توجه شود. به اساتيد و طراحان آموزش پيشنهاد مي گردد از رسانه ها و فناوري هاي گوناگون استفاده كنند.