مقاله سبک دلبستگي و تصور از خدا در ميان زنان خواهان طلاق و غيرخواهان طلاق شهرستان کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه هاي نوين تربيتي از صفحه ۳۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: سبک دلبستگي و تصور از خدا در ميان زنان خواهان طلاق و غيرخواهان طلاق شهرستان کاشان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک دلبستگي
مقاله تصور از خدا
مقاله طلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض آبادي سليمه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي سبک دلبستگي و تصور از خدا در ميان زنان خواهان طلاق و غيرخواهان طلاق شهرستان کاشان بود. نمونه اين پژوهش متشکل از ۲۰۰ زن متاهل (۱۰۰ زن غيرخواهان طلاق و ۱۰۰ زن خواهان طلاق) با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و از طريق دو پرسنامه سبک دلبستگي و تصور از خدا ارزيابي شدند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روش ضريب همبستگي و t مستقل استفاده شد. نتايج اين تحليل نشان داد، که بين سبک دلبستگي و تصور از خدا رابطه معناداري وجود دارد. همچنين ميان زنان خواهان طلاق و غيرخواهان طلاق در نوع سبک دلبستگي و تصور از خدا تفاوت معناداري وجود دارد. به اين معني که زنان خواهان طلاق بيشتر سبک دلبستگي ناايمن (اضطرابي، اجتنابي) دارند و در مقابل تصور آنها هم از خدا منفي تر است.