مقاله سبک رهبري و پيامدهاي آن در چارچوب الگوي رهبري تمام عيار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: سبک رهبري و پيامدهاي آن در چارچوب الگوي رهبري تمام عيار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله رهبري تمام عيار
مقاله رهبري تحول گرا
مقاله رهبري تعامل گرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معايرحقيقي فرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رهبري به عنوان يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر سازمان ها مورد تحقيق گسترده اي قرار گرفته است. ميزان موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده، مقدار تلاش کارکنان جهت موفقيت سازمان و تاثيرگذار بودن رهبر بر کارکنان وابسته به رفتارها و سبک رهبري مي باشد. نظريه پردازان، سبک هاي رهبري متعددي را بيان کرده اند که در اين مقاله ضمن بررسي آن ها، الگوي رهبري تمام عيار که دربرگيرنده سبک هاي رهبري تحول گرا و تعامل گرا و رفتارهاي مربوط به آن ها مي باشد و تاثير اين سبک ها بر سه پيامد رهبري از قبيل ميزان تلاش کارکنان، ادارک آن ها از اثربخشي رهبر و ميزان رضايت کارکنان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين مطالعه نشان داد که رفتارهاي رهبري تحول گرا و تعامل گرا که با مديريت مبتني بر استثنا (فعال) دنبال مي شود، تاثيرگذارترين رفتارهاي رهبري هستند. برعکس آن رفتارهاي رهبري منفعل/ اجتنابي و بي قيد و بند کم اثرگذارترين رفتارهاي رهبري هستند. هم چنين يک رهبر مي تواند هم از رهبري تحول گرا و هم از رهبري تعامل گرا، به خصوص پاداش مشروط که يکي از رفتارهاي رهبري تعامل گرا مي باشد استفاده کند. اثرگذارترين رهبران آن هايي هستند که به طور منظم هم از رفتارهاي رهبري تحولي(ملاحظات فردي، الهام، تحريک عقلاني، کاريزما) و هم از پاداش مشروط رهبري تعامل گرا استفاده مي کنند. در اين مورد رهبري تحول گرا مکمل رهبري تعامل گراست.