مقاله سبک زندگي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه هاي شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: سبک زندگي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه هاي شهر گرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگي
مقاله رفتارهاي بهداشتي
مقاله عادات غذايي
مقاله مديريت استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آسايش حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از مشکلات پيچيده بهداشتي ناشي از بيماري هاي مزمني هستند که علت بوجود آورنده آنها رفتارهاي خود فرد است. با توجه به تاثير رفتار فردي بر سلامت، مطالعه حاضر با هدف بررسي سبک زندگي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان دانشگاه هاي شهر گرگان انجام شد.
مواد و روش تحقيق: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي تحليلي بر روي ۸۰۰ دانشجوي دانشگاه هاي شهر گرگان که به روش تصادفي انتخاب شده بودند صورت انجام شد. ابزار تحقيق، پرسشنامه حاوي سوالات دموگرافيک و سوالات مربوط به تغذيه، فعاليت بدني و استرس بود که پس از تکميل با آزمون مربع کاي و از طريق نرم افزار SPSS با P-value کمتر از ۰۵/۰ به عنوان سطح معني داري تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سني دانشجويان ۴۳/۲۲ سال و ميانگين شاخص توده بدني ۰۱/۲۴ بود. ۹/۵۳ درصد دانشجويان کارشناس، ۱/۲۲ درصد متاهل و سبک زندگي ۱/۲۴ درصد از دانشجويان ضعيف، ۶/۲۹ درصد متوسط، ۹/۲۲ درصد خوب و ۴/۲۳ درصد عالي بود. ارتباط معني داري بين سبک زندگي و جنس، مقطع تحصيلي، ميزان درآمد، تحصيلات پدر و شغل مادر، بومي بودن، دانشگاه محل تحصيل واستعمال سيگار وجود داشت
(P<0.05). ولي بين سبک زندگي و سن، وضعيت تاهل و شاخص توده بدني ارتباط معني داري مشاهده نشد. هم چنين سبک زندگي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي بهتر از ساير دانشگاه ها و دانشجويان دختر بهتر از دانشجويان پسر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که بيش از نيمي از دانشجويان، سبک زندگي ضعيف و متوسط دارند که بيانگر نياز به برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي دانشجويان مي باشد.