سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش زلزله و سبک سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شریفی – کارشناس ارشد معماری و عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیرا

چکیده:

یکی از عناصر اصلی آسیب پذیر در زلزله سقف ساختمان است، که خسارات بسیاری در مقایسه با سایر اجزاء ساختمان به جای می گذارد. دراکثر موارد اولین عنصر ساختمان که در زلزله تخریب می شود سقف می باشد . سقف های غیر یکپارچه ، سقف های سنگین و سقف های کاذب با تخریب سریع در اثر نیروی ناگهانی زلزله باعث به هم ریختگی فضای معماری و بروز تلفات بسیار سریع می گردند. در نتیجه عوا ملی از جمله یکپارچه کردن مصالح سقف، سبک کردن سقف ها، استفاده از مصالح مناسب در سقف و کم کردن سقف های کاذب در کم کردن صدمات زلزله بسیار موثر می باشد . در این راستا در معماری بومی مناطق زلزله خیز ایران، مانند تبریز و شیراز، تمهیداتی در نظر گرفته می شده است که به علت بوم آورد بودن و در نظر گرفتن عوامل اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر هر منطقه قابل تاْمل می باشد.پارسیان پس از قرن ها سابقه درخشان معماری و گذر از مصائب بسیار به راز هر چه ماندگارتر کردن ابنیه خود دست یافته بودند که در مقیاس های مختلف شهری، معمار ی و جزئیات اجرایی از آن بهره می بردند . بسیاری از مواردی که امروزه به صورت علمی ثابت شده و برای جلوگیری از خسارات زلزله توصیه می شود در معماری سنتی ایران به چشم می خورد. در این ارتباط در معماری سقف ها چند نکته قابل ذکر است: استفاده از سیستم های یکپارچه در سقف ها·یکپارچه کردن هر چه بیشتر سازه و تزئینات·سبک سازی مصالح سازه های سقف ·سبک کردن الحاقات و تزئینات·استفاده از مصالح مناسب از لحاظ سازه ای و اقلیمی·این مقاله با تکیه بر سبک سازی سقف ها و تزئینات آنها و یکپارچگی این دو به بررسی بناهای تاریخی شهر شیراز می پردازد و بکار گیری سیستم های سازه ای و مصالح را در آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.