سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرام صلواتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
فلورا رحیم آقایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

مدیران بمنظور تحقق اهداف سازمانی از شیوه ها و سبک های مختلفی جهت نفوذ در کارکنان و مشارکت و همگام کردن آنان برای نیل به هدف های سازمان استفاده می نماید. از آنجایی که سبک مدیران یکی از عوامل موثر بر خلاقیت، انگیزش، رضایت شغلی و کارایی سازمان می باشد، به همین لحاظ شناسایی سبک مدیریتی مدیران از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس این مبانی نظری پژوهشی با هدف تعیین و مقایسه سبک مدیریتی موجود و سبک مدیریتی مورد انتظار کارکنان پرستاری بیمارستانهای غرب استان مازندران با تاکید بر تئوری (x-y) صورت گرفت، که مقاله حاضر نتیجه این مطالعه می باشد.
در این مطالعه که به روش توصیفی (پیمایشی) انجام شده است و نظر ۱۷۸ نفر از پرستاران بیمارستانهای رامسر و تنکابن به نمایندگی از بیمارستان های غرب مازندران پیرامون سبک مدیریتی موجود و سبک مدیریتی مورد انتظار، مورد پیمایش قرار گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده چاپمن گرد آوری شد. سوالات بصورت طیف شش گزینه ای لایکرت (همیشه =۵، …، هرگز=۰) تنظیم شده است. با توجه به آنکه ابزار مورد نظر به فارسی برگردان شده بود، اعتبار و اعتماد آن با انجام (pilot-test) و استفاده از نظر چند نفر از صاحب نظران مورد تائید قرار گرفت. سبک مدیریتی با استفاده از معیار موجود در پرسشنامه تعیین گشته و برای بررسی ارتباط برخی از عوامل شخصی و سبک مدیریتی، از آزمون (کای دو) استفاده شد.
یافته ها نشان میدهند که به نظر نمونه های مورد پژوهش، سبک مدیریتی موجود نسبتا x و سبک مدیریتی مورد انتظار آنها کاملا y می باشد و داده های بدست آمده نشان می دهند تفاوت بین سبک مدیریتی مورد انتظار و سبک مدیریتی موجود می باشد. لذا با توجه به آنکه برای ایجاد مدیریت اثر بخش اعمال سبک مدیریتی متناسب با ویژگی های کارکنان ضروری است، بنظر می رسد که تغییر در سبک حاکم و ایجاد فضای مشارکتی بر اساس مبانی تئوری y می تواند اثر بخشی بیشتری را در بر داشته باشد.