مقاله سبک هاي مقابله اي مشترک مرتبط با کاهش علايم اضطراب و افسردگي در بيماران پس از سکته قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۵۶ تا ۳۶۳ منتشر شده است.
نام: سبک هاي مقابله اي مشترک مرتبط با کاهش علايم اضطراب و افسردگي در بيماران پس از سکته قلبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک هاي مقابله اي
مقاله سازگاري
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله سکته قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان سرارودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معروفي‌ محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خيرآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتح اله گل مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوه هاي مقابله اي، بروز علايم اضطراب و افسردگي از جمله مشکلات اساسي بيماران سکته قلبي است. معهذا مطالعات کافي در اين مورد وجود ندارد. هدف اين مطالعه تعيين سبک هاي مقابله اي مشترک مرتبط با کاهش اضطراب و افسردگي در اين بيماران بود.
مواد و روش ها: در يک بررسي مقطعي يکصد بيمار بعد از سکته قلبي که در يکي از بيمارستان هاي مجهز به واحد مراقبت قلبي (CCU) شهر اصفهان طي پاييز سال ۱۳۸۴ بستري شده بودند، به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. بيماران پرسشنامه سبک هاي مقابله اي جالويس و مقياس اضطراب و افسردگي بيمارستان را تکميل نمودند.
يافته ها: ماتريس هم بستگي ضرايب هم بستگي منفي معناداري بين اضطراب و سبک هاي مقابله اي مواجه شدن (P=0.0001،r=-0.535 )، خوش بينانه (P=0.0001،r=-0.516 )، حمايت جوينده (P=0.0001،r=-0.409 )، و خوداتکايي (P=0.0001،r=-0.392 )، و بين افسردگي و سبک هاي مقابله اي مواجه شدن (P=0.007،r=-0.267 ) و حمايت جوينده (P=0.0001،r=-0.361 ) را نشان داد. يافته ها نشان داد سبک هاي مقابله اي که به طور مشترک با ميزان علايم اضطراب و افسردگي اين بيماران هم بستگي منفي داشتند شامل سبک هاي مواجه شدن و حمايت جوينده بودند. نتايج تحليل کواريانس تفاوت معناداري بين دو گروه سني زير ۶۰ سال و بالاي ۶۰ سال در هيچ يک از سبک هاي مقابله اي نشان نداد.
نتيجه گيري: مقايسه دو دسته روابط بين سبک هاي مقابله اي، و اضطراب و افسردگي نشان مي دهد که دو سبک مشترک مواجه شدن و حمايت جوينده احتمالا به کارکرد سالم روان شناختي اين بيماران مربوط مي شود. همچنين به نظر مي رسد ارزيابي شناختي از کنترل شخصي نقش حايز اهميتي در انتخاب شيوه هاي مقابله اي دارد.