مقاله سبک کنترل استراتژيک و عملکرد شرکت هاي هولدينگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت راهبردي از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: سبک کنترل استراتژيک و عملکرد شرکت هاي هولدينگ
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل استراتژيک
مقاله شرکت هولدينگ
مقاله هماهنگي استراتژيک
مقاله تدوين استراتژي
مقاله اجراي استراتژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعرابي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشي سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع کنترل استراتژيک، به خودي خود پيچيده است و اين موضوع در شرکت هاي هولدينگ داراي پيچيدگي مضاعف است. تحقيقات پيشين، دو متغير رسميت و تعداد معيار عملکرد (شفافيت) در کنترل استراتژيک اعمال شده توسط ستاد مرکزي در شرکت هاي هولدينگ را به صورت نظري مورد توجه قرارداده اند. در اين تحقيق سعي شد تا با جمع آوري اطلاعات از شرکت هاي هولدينگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و بهبودهاي لازم ارايه شود. گرچه آزمون هاي انجام شده، ارتباط بين رسميت و تعداد معيارهاي ارزيابي به کار گرفته شده در کنترل استراتژيک را با عملکرد بلند مدت شرکت هاي نمونه تحقيق، تاييد نكرده است، اما ترکيب اين دو متغير و ارايه چهار گونه براي کنترل استراتژيک، موجبات اندکي بهبود را در برقراري رابطه بين گونه هاي کنترل استراتژيک و عملکرد بلند مدت شرکت هاي هولدينگ فراهم آورد. آزمون تحليل واريانس چند متغيره نشان داد که در شرکت هاي نمونه، شرکت هايي از عملكرد بالاتر برخوردار بوده اند که از گونه کنترل رسمي بر مبناي تعداد معيار کم تر استفاده كرده اند. به علاوه، يافته هاي تحقيق مبين آن است که هر شرکت هولدينگ بايد به تناسب نوع تدوين و اجراي استراتژيک خود، از يکي از استراتژي هاي کنترل استراتژيک استفاده نمايد و هماهنگي بيشتر بين اين سه مرحله بر مبناي نقاط مرجع استراتژيک پيشنهاد شده، در يك شركت، به بهبود عملکرد بلند مدت آن شرکت منجر خواهد شد.