سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید کهنه پوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ارومیه
حسین شوکتی – استادیار عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

بررسی و تعیین سختی¬های معادل سازه¬ای در تیرهای لانه¬زنبوری مورد نیاز همه طراحان و محققان در مطالعه رفتار این سازه¬ها می¬باشد. به دلیل استفاده زیاد این نوع تیرها در صنعت سازه¬های فولادی و هندسه خاص آنها ونیز تاثیرات قابل توجه بازشوها در رفتار تیر، تعیین سختیهای موثر سازه¬ای در این تیرها نیازمند یک مطالعه و تحقیق جدی است. در مقالةحاضر سختیهای موثرخمشی حول هر دو محور قوی و ضعیف ، سختی کششی(سطح مقطع موثر تیر)، ضریب برش و سختیهای پیچشی سن ونان و اعوجاجی محاسبه گردیدند. بدین منظور با استفاده از یک برنامه معتبر المان محدود مدلهای مختلف تیرهای لانه زنبوریاز نوع CPE مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای محاسبه سختی خمشی، مدلها تحت اثر خمش خالص مورد تحلیل قرارگرفته اند تا تاثیرتغیرشکل¬های برشی در آنها به حداقل برسد. محاسبة ضریب پیچشی J بکمک تحلیلهای غیر خطی هندسی انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از این مقاله معلوم گشت که این تیرها حول محور قوی بیشتر از ۹۶ درصد ظرفیت خمشی مقطع با جان پر را دارا هستند و این نشانگر عملکرد بسیار خوب این تیرها دربرابر خمش غیر کمانشی است. اثر سوراخها در عملکرد خمشی حول محور ضعیف کاملاقابل اغماض می باشد. اما در برابر برش تغیرشکلهای بزرگتری از خود نشان داده و معلوم گشت که عملکرد کاملا ضعیفی دارند. سختی پیچشی سن¬و¬¬نان در تیرهای لانه زنبوری بدلیل تاثیر سوراخهای متناوب در جان دارای مقدار متغیر است و با نسبت دهانه به ارتفاعرابطه دارد.