پژوهشگران در فعالیت های علمی یا فنی خود تلاش می کنند که با انتخاب یک متدلوژی خاصی مسئله ای را حل و کاری انجام دهند و بعد از انجام کار، گزارش آن را به صورت مکتوب بنویسند. هریک از این دارد. همانطوریکه در فصل چهارم مطرح گردید هر روش علمی در امور پژوهشی دارای مراحل مشاهده، جمع آوری اطلاعات، انجام پیشی داوری با استفاده از فرضیه سازی، انجام ازمایشی های منظم و دقیقی با استفاده . دادههای مناسب و نهایتا عمل استنتاج و تعمیم نتایج بالاست امده و جامعیت بخشیدن به تحقيق مرحله ی سوم تجربه کردن و انجام آزمایشهای دقیق و منظم و ثبت نتایج درست و تفسیر آنها مهمترین مرحله در جهت تایید یا رد فرضیه های مورد نظر باشد. پژوهشگر برای انجام اینکار بسته به نوع مسئله نیاز به ابزارهای مختلف سخت افزاری و نرمافزاری جهت پیادهسازی یا شبیهسازی دارد تا بتواند کار پژوهشی خود را ادامه و نتایج مورد نظر را محاسبه یا بدست اورد. بعد از اتمام کار پژوهشی و بدست آوردن نتایج و تفسیر آنها پژوهشگر باید حاصل کار پژوهشی انجام شده ی خود را با انواع شیوه های نوشتار دانشگاهی، به صورت ساختاری مشخصی برای ارائه به رشته تحریر در آورد. در این مرحله نیز نیاز به ابزارهای خاصی مانند نرم افزارهای متنی از جمله Word، Latex ،EndNote و انواع نرم افزارهای چندرسانه ای است. در این فصل برخی از ابزارهای مرحله اول مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در فصول بعدی برخی از نرمافزارهای امادهسازی انواع نوشتارهای دانشگاهی معرفی می شوند.

سخت افزار ها

برای انجام پژوهشی بسته به رشته و موضوع ابزارها و تجهیزات سخت افزاری خاصی نیاز است. مثلا محقق برای انجام آزمایش موردنظر و بدست آوردن نتایج مورد نیاز به آزمایشگاه و وسایل سختافزاری مربوط به آن آزمایشی را دارد. مثلا اگر پژوهشگری بخواهد دادههای مختلف متنی، صوتی و تصویری را جمع آوری و مورد پردازش قرار دهد نیاز به سنسورهای مختلف، دوربینهای دیجیتال، و کامپیوتر دارد. اگر بخواهد سرعت و کارایی برنامه و کاربرد خاصی را با استفاده از سخت افزار بالا ببرد نیاز به بوردها و آی سی های” “ASIC FPGA” یا GPU دارد. یا اگر بخواهد حملات مختلف را در شبکهها بررسی کند نیاز به شبکههای کامپیوتری جهت تست و بررسی دارد. یا اگر پژوهشگر بخواهد سیگنالهای مغزی یا قلبی را مورد آنالیز قرار دهد باید با انواع دستگاه های مانیتورینگ که در اغلب بیمارستانها کاربرد فراوان دارند از جمله، دستگاه نوار قلب (الکتروکاردیوگراف)، پالس اکسی متر، دستگاه نوار مغز (الکتروانسفالوگراف)، دستگاه ثبت الکترومایوگرام و دستگاه مانیتورینگ پارامترهای حیاتی آشنایی کامل داشته و آنها را جهت تست و بررسی در اختیار داشته باشد یا به نحوی داده های مربوطه را از مراکز معتبر بدست آورد.