مقاله سخت رويي، باورهاي خود كارآمدي و راهبردهاي خود تنظيمي عاطفي در دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: سخت رويي، باورهاي خود كارآمدي و راهبردهاي خود تنظيمي عاطفي در دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سخت رويي
مقاله خود كارآمدي
مقاله خود تنظيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حسنيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مقايسه راهبردهاي خود تنظيمي عاطفي در تمامي ابعاد، بين افراد واجد ويژگي هاي سخت رويي و خودكارآمدي و افرادي فاقد اين دو ويژگي بود. براي اين منظور از بين دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر تهران به روش نمونه گيري در دسترس ۸۰ نفر انتخاب و با ۳ پرسشنامه مقياس زمينه يابي ديدگاه هاي شخصي، پرسشنامه راهبردهاي خود تنظيمي عاطفي و پرسشنامه خودكارآمدي مورد آزمون قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش، حاكي از آن بود كه دو گروه سخت رو، غير سخت رو و دو گروه خودكارآمد و غير خودكارآمد در استفاده از راهبردهاي خود تنظيمي عاطفي (در همه ابعاد آن) تفاوت معنا داري با يكديگر ندارند، همچنين يافته ها حاكي از آن است كه دو مولفه سخت رويي و باورهاي خودكارآمدي همبستگي بالايي با يكديگر دارند.