سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمزه کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگ
احمدعلی آماده – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

سخت پوشی قالب های آهنگری داغ توسط آلیاژهای پایه نیکل و کبالت با استفاده از روش های جوشکاری سـبب افزایش مقاومت به سایش و تغییر فرم پلاستیک سطح و کاهش فرسایش می شود . در تحقیق حاضر تـأثیر حـرارت ورودی جوش در ایجاد ترک گرم در سخت پوشی فولاد H11 بررسی شده است . همچنین ریزسـاختار و سـختی لایه سطحی قالب سخت پوشی شده، قبل و بعد از سرویس دهی قالب مورد ا رزیابی قرار گرفته است . بررسیهـای انجام شده نشان میدهد که در مدت سرویس دهی قالب در دمای بـالا، کاربیـدهای ریـز در داخـل لایـه سـخت پوشی شده ایجاد شده است . تشکیل این کاربیدهای ریز به همراه کار سختی لایـه سـطحی ، سـبب افـزایش سـختی سطح و در نتیجه افزایش مقاومت به سایش قالب شده است .