سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

باقر قرمزچشمه – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
مسعود گودرزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
اسماعیل مددی – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

اگر چه سدها منافع زیادی دارند اما امروزه ثابت شده است که یکی از تاثیرات مهم آن تغییر اکوسیتم و محیط زیست اطراف دریاچه می باشد . برخی از این خسارات شامل از بین رفتن ماهیگیری، وارد نمودن خسارت به اکوسیستم، از بین رفتن خطوط ساحلی رو دخانه ها و بی رونق شدن صنعت شیلات فقط چند مسئله ای است که با ایجاد سد های بلند در اکوسیستم رودخانه پدید می آید . تحقیقات جدید انجام شده توسط ناسا نشان داده است که با ساخت سد های بزرگ باعث تغییراتی در چرخش زمین ایجاد شده است . زیرا حجم عظیمی از آب اقیانوسها ب ه سد های بزرگ منتقل
و ذخیره شده اند . در واقع به علت کثرت سدهای بلند که تا به حال ساخته شدن است چرخش روزانه زمین از دهه ۱۹۵۰ تا کنون تا هشت میلیونیوم ثانیه سریعتر شده است . البته مسائل جدی اجتماعی نیز وجود دارد، که اگر همه این موارد را کنار یکدیگر بگذاریم خ واهیم یافت که چه هزینه گزافی را تحمیل می نمایند . از طرفی در حوزه های آبخیز ، نگهداری آب در سرشاخه ها و استفاده آنها برای کشاورزی و تامین منابع آب ضروری است . سدهای کوتاه خاکی می تواند بعنوان روشی مناسب برای ذخیره آب در سرشاخه ها محسوب شود . بطوریکه در بسیاری از مناطق کشور از احداث این سدها ساکنان منطقه رضایت کامل دارند . هدف این مقاله بررسی تاثیرات مثبت و منفی سدهای ب زرگ و سدهای کوتاه در اکوسیستم حوزه های آبخیز می باشد . باتوجه به بررسی های انجام شده نتایج نشان از تاثیر مثبت سدهای کوتاه در اکوسیستم و اقتصاد منطق ه را دارد . تحقیقات انجام شده در دنیا نشان می دهد که سدهای بزرگ تاثیرمخربی بر محیط زیست و بخصوص اکوسیستم پایدار حوزه های آبخیز دارد . امید است نتایج این مقاله تحلیلی شروعی باشد برای تفکر بیشتر در مورد ساخت بیرویه سدهای بزرگ در کشور .