سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش زمین شناسی زیست محیطی و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نامدار یوسف وند – دانشگاه رازی- دانشکده علوم گروه بیولوژی

چکیده:

چندین مطالعه برروی حیوانات مختلف (خرگوش؛ موش صحرایی، موش سوری، هامستر و میمون) نشان داده که آرسنیک خـــوراکی ویا تزریقی درهردو شکل سه وپنج ظـرفیتی ( Arsenate & Arsenite (سریعاً درسراسربافتهای بدن پخش می شوند. مطالعات تکمیلی با آرسنیک رادیواکتیومؤیداین حقیقت است که آرسنیک پنج ظرفیتی (Arsenate) بعدازمدتی سریعاً از تمام بافتهای بدن زدوده می شود وتنها درکلیه غلظت آن در حد بالا باقی می ماند. دراین تحقیق آثاراحتمالی آسیب شناسی بافتی آرسنیک ۵ ظرفیتی یا سدیم آرسنات (Sodiumarsenate) موجود در آب آشامیدنی موش صحرایی برروی بافتهای آن موردمطالعه وبررسی قرار گرفت . جهت انجام آزمایش آب آشامیدنی آلوده به آرسنیک به غلظت ۶۰µg/mlبه مدت ۲ماه به حیوان خورانده شد سپس بافتها ی کلیه ،کبد،قلب و آئورت مورد مطالعه هیستوپاتولوژیک قرارگرفت .نتایج مشاهدات میکروسکوپ نوری نشانگرآن بود که حیواناتی که از آب آلوده با غلظت ذکر شده از سدیم آرسنات استفاده کرده بودند دچار تورم سلولی بافت توبول نفرونها ی کلیوی شده بودندولی تغییرات خاصی درسایر بافتهای مورد مطالعه( قلب ، آئورت و کبد) با استفاده ازمیکروسکوپ نوریمشاهده نشد