سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا ریگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

استحصال آب روش های متعددی دارد که یکی از آن روش ها، برداشت از مخازن آب ز یرزمینی می باشد که روش نسبتا جد یدی است . ساخت سازه های ز یرزمینی جهت ذخ یره آب نسبت به ساخت سد های سطحی به منظور اهداف ذخ یره ای و تغذ یه ای ارزانتر است . در این حالت اتلاف آب ناشی از تبخ یر ندار یم و امکان ذخ یره کافی آب جهت رفع نیازهای ضر وری وجود دارد . ایجاد سد های ز یرزمینی به عنوان یک روش نسبتا جد ید در ایجاد و توسعه منابع آبی در اکثر کشور های جهان مورد استفاده قرار می گیرد