سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

صدرالدین بلادی موسوی – کارشناس ارشد جمعیت شناسی

چکیده:

درموقعیتی که هر روز اهمیت آمارگیریهای نمونه ای درمقایسه با سرشماریها اهمیت بیشتری پیدا میکند جایگاه سرشماری توأم با آمارگیری نیز مستحکم تر می شود. امروزه با توجه به هزینه کمتر، سرعت و دقت بیشتر آمارگیریهای نمونه ای، برنامه ریزان و مسئولان آمارگیری سعی می کنند حتی الامکان از این روش استفاده نمده و از سرشماریها بدلیل هزینه بالا و دارا بودن اشکالات پوششی و محتوایی کمتر استفاده نمایند. البته سرشماری ها نقاط قوتی دارند که درخیلی از موارد اجتناب ناپذیر هستند و هنوز در اکثر کشورها انجام می گردد و آمارگیری های نمونه ای هم علیرغم فواید بسیاری که دارند خالی از اشکال نیستند. در مواردی که نیاز به اطلاعات پایه در سطوح جغرافیایی کوچک وجود دارد و از طرفی برخی از اطلاعات مورد نیاز اطلاعاتی تخصصی است که جمع آوری آن در سرشماری می تواند روی کیفیت نتایج حاصل تأثیر سوء گذارد، ضرورت تلفیق دو روش مطرح می شود. دفتر سرشماری آمریکا امکان سرشماری دقیق و مقرون به صرفه را بدون استفاده از آمارگیری نمونه ای غیر ممکن می داند و استفاده از روش سنتی سرشماری را حتی با فراهم کردن بودجه اضافی برای ارتقاء کیفیت مردود می داند.