سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی سعیدی – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ، سازمان راهداری و حمل و ن

چکیده:

پرداختن به موضوع سرعت ،ارتباط با ایمنی و راهکارهای مدیریت آن از اهم موارد پرداخته شده در این مقا له است . اثرات سوء سرعت بالا ،تغیرات ناگهانی سرعت و فاکتورهای انتخاب سرعت توسط راننده به تفصیل (در قالب ٥ فاکتور جاده ای، ترافیکی، انسانی ،محیطی و فنی )بیان می شود. اساسًا تعریفی از مدیریت سرعت ارائه شده و روشهای ٥گانه آن ،شامل اعمال م حدودیت سرعت،روشهای فنی و مهندسی آرامسازی ترافیک،نظارت و اعمال قوانین و مقررات،آموزش و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و استفاده از تکنولوژی هوشمند به تفصیل بیان می گردد .ترسیم فلوچارت تعین محدودیت سرعت، محدودیت دینامیک سرعت ،معیارهای فنی و روشهای گوناگون آرام سازی ترافیک ،ابزار و روشهای اعمال قوانین و مقررات اعم از ابزار اتوماتیک و غیر اتوماتیک،آموزش و تبلیغات و انواع ادوات هوشمند قابل استفاده در وسایل نقلیه با هدف تطا بق سرعت با سرعت مجاز از اهم مباحث مطرح می باشد.