سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید پژوم شریعتی – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدار پور – گروه بیوتکنولوژی دانشکده مهندی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا مهرنیا – دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق سرعت مایع، زمان اختلاط و زمان چرخش در یک بیوراکتور ایرلیفت با گردش داخلی حاوی میکروامولسیون های مختلف آب در دیزل به عنوان محیط مدل فرایند گوگرد زدایی زیستی در سرعتهای هوادهیمختلف اندازه گیری گردیده است. بر اساس نتایج بدستآمده سرعت مایع با افزایش نسبت آب در دیزل در میکروامولسیونهای فوق کاهش می یابد که این امر به افزایش ویسکوزیته میکروامولسیونهای آب در دیزل ربط داده شده است. نتایج همچنین نشان داد که تاثیر افزایش ویسکوزیته و نسبت آب در دیزل بر روی کاهش سرعت مایع در ناودان در سرعتهای پایین هوادهی بیشتر می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که نرخ کاهش زمان چرخش و زمان اختلاط با افزایش سرعت هوادهی در سرعتهای پایینهوادهی بیشتر است و همچنین در سرعتهای پایین دهی با افزایش نسبت آب در دیزل زمان اختلاط و زمان چرخش افزایش می یابد. روابط نجربی بدست امده برای زمان گردش و زمان اختلاط در بیوراکتور ایرلیفت با گرداش داخلی حاوی محیط مدل فرایند گوگردزدایی زیستی بر حسب ویکسوزیته و سرعت هوادهی به صورت رضایت بخشی داده های تجربی را پیش بینی می کند.