سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا ناپیدا – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
الهه هشت و چهار – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
سید جابر صفدری – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده علوم هسته ای، گروه پژوهشی مهن

چکیده:

سرعت مشخصه یکی از پارامترهای مهم در طراحی ستون های استخراج مایع- مایع است. هدف این مقاله بررسی سرعت مشخصه در ستون میکسر- ستلر هنسون در مقیاس نیمه صنعتی می باشد. آزمایش ها بر روی سیستم بوتانل- اسید ساکسینیک- آب در حالت بدون و با انتقال جرم (از فاز پراکنده به فاز پیوسته) انجام شده اند. ابتدا اثر پارامترهای عملیاتی
نظیر دور همزن و دبی فاز پراکنده و انتقال جرم بر موجودی فاز پراکنده بررسی گردید. سپس برای محاسبه سرعت مشخصه، معادله Richardson و Zaki به کار برده شد و مشاهده گردید که این مدل، تطابق خوبی با داده های تجربی دارد. در نهایت مقادیر به دست آمده برای سرعت مشخصه در ستون میکسر- ستلر هنسون با نتایج سایر ستون های استخراج مقایسه شده است.