سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کریمی راد – کارشناس ارشد زراعت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان
مسعود رفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
طهماسب حسین پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

به منظور بررسی ویژگیهای مربوط به روند رشد دانه ها با توجه به ویژگی طول دوره پر شدن دانه و سرعت پر شدن دانه و نقش آن در عملکرد دانه با استفاده از روش های مناسب زراعی و آبیاری تکمیلی، آزمایشی در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ با استفاده از دو ژنوتیپ گندم دیم کوهدشت و زاگرس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم آباد به اجرا در آمد . در تعیین ضرایب همبستگی؛ عملکرد دانه با صفات ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، سرعت پر شدن دانه همبستگی مثبت و معن ی دار نشان داد .نتایج روند رشد دانه ژنوتیپ ها نشان داد که در انتهای رشد خطی، ژنوتیپ کوهدشت با ۴۱/۴ میلی گرم دارای بیشترین وزن نهایی تک دانه و ژ نوتیپ زاگرس با ۳۶/۱ میلی گرم دارای وزن تک دانه کمتری بود . بیشترین دوره موثر پر شدن دانه مربوط ژنوتیپ زاگرس به مدت تقریبی ۲۲ روز و کمترین دوره موثر پر شدن دانه مربوط به ژنوتیپ کوهدشت به مدت تقریبی ۱۵ روز بود . بیشترین و کمترین سرعت موثر پر شدن دانه ۲/۳ و ۱/۲ میلی گرم بر روز به ترتیب ژنوتیپ های کوهدشت و زاگرس داشتند.