سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مرادی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالمجید رضایی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ارزانی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد معتمدی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

وزن نهایی دانه یکی از اجزاء عمل کرد دانه در یولاف است که به سرعت و طول دوره فرایند پر شدن دانه وابسته است . درک فرایند پرشدن دانه مم کن است در برنامه های اصلاحی یولاف برای افزایش عملکرد دانه و تولید ارقام زود رس سودمند باشد . این بررسی به منظور تعیین بهترین روش اندازه گیری یا مدل برآورد کننده سرعت و طول دوره پرشدن دانه ١٢ رقم یولاف معرفی شده در کانادا در سا ل زراعی ۸۱-۱۳۸۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تک رار اجرا گردید. نظر به اینکه منحنی لجست یک برازش بهتری داشت از آن برای برآورد سرعت و طول دوره پر شدن دانه استفاده شد، با توجه به نتایج , تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که ارقام مورد آزمایش از لحاظ سرعت و طول دوره پر شدن دانه اختلاف بسیار معنی داری( ۱%>=p) داشتند ولی از نظر وزن نهایی دانه اختلاف بین ارقام معنی دار (۵%>=p) بود. که حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی ارقام مورد بررسی می باشد. همبستگی بین طول دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه مثبت و کم بود . همبستگی فنوتیپی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه بسیار جزیی و ناچیز بود , که نشان دهنده عدم همبستگی ژنتیکی بین این صفات می باشد با این حال با آگاهی از عدم همبستگی ژنتیکی بین سرعت و طول دوره پر شدن دانه انتخاب همزمان برای افزایش سرعت پر شدن دانه و وزن نهایی دانه بدون افزایش طول دوره پر شدن دانه امکان پذیر است