مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: سرعت و مدت پر شدن دانه و انتقال مجدد كربن در ارقام گندم نان در پاسخ به تنش خشكي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت و مدت پر شدن دانه
مقاله تنش خشکي
مقاله انتقال مجدد
مقاله رقم
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سي و سه مرده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: پوستيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پورجهرمي محمداسمعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشور ايران با توجه به اقليم نيمه خشكي كه دارد، به طور گسترده اي متاثر از تنش خشكي مي باشد. به منظور تعيين روابط احتمالي بين سرعت و مدت پر شدن دانه، انتقال مجدد و عملكرد در شرايط تنش و عدم تنش رطوبتي، تعداد ۱۱ رقم گندم آبي و ديم با پتانسيل عملكرد و مقاومت به خشكي متفاوت طي سه سال زراعي (۸۱-۱۳۷۹) در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گريزه سنندج مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش، بصورت اسپليت پلات بر پايه طرح بلوک هاي كامل تصادفي شامل دو فاكتور رژيم آبياري به عنوان فاكتور اصلي (آبياري و عدم آبياري) و ارقام گندم به عنوان فاكتور فرعي (الوند، كراس شاهي، مهدوي، m-75-7، طوس، بک كراس روشن، گلينسون، سبلان، آذر۲، آگوستا – سفيد و سرداري) در چهار تكرار اجرا گرديدند. در شرايط آبي ارقام مهدوي، الوند و بک كراس روشن بيشترين و ارقام سبلان، سرداري و آگوستا سفيد كمترين ميانگين عملكرد سه ساله را داشتند. با اين وجود، ارقام مهدوي و الوند كمترين ميزان عملكرد و بيشترين درصد كاهش عملكرد در شرايط تنش را نيز به خود اختصاص دادند. بر اساس شاخص حساسيت به تنش (SSI)، ارقام سرداري، آگوستا – سفيد، آذر۲ و سبلان كه داراي SSI كمتر بودند به عنوان ارقام مقاوم و ارقام الوند، كراس شاهي و مهدوي كهSSI بيشتري داشتند به عنوان ارقام حساس به خشكي در نظر گرفته شدند. به طور كلي تنش خشكي ميزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزي كاهش داد اما كارايي انتقال مجدد را افزايش داد. در شرايط تنش خشكي، ارقام مقاوم آگوستا – سفيد، سرداري و سبلان، بيشترين ميزان و كارايي انتقال مجدد را به خود اختصاص دادند. سرعت رشد دانه در تيمار آبي بيشتر از تنش خشكي بود. در كل ارقام مقاوم در مراحل اوليه توسعه دانه، سرعت رشد بيشتري در مقايسه با ارقام حساس داشتند. در شرايط تنش رقم آگوستا – سفيد (مقاوم) داراي بيشترين سرعت رشد دانه در دو هفته دوم و بيشترين انتقال مجدد بود، در حاليكه رقم كراس شاهي (حساس) كمترين سرعت رشد دانه و انتقال مجدد ماده خشک را از ساقه در بين ۱۱ رقم گندم مورد بررسي دارا بود. طول دوره پرشدن دانه نيز تحت تاثير تنش خشكي از ۴۲ روز به ۲۸ روز كاهش يافت. در شرايط آبياري، سرعت و طول دوره پرشدن دانه رابطه اي با عملكرد نشان نداد ولي در شرايط تنش خشكي ارقام مقاوم به خشكي سرعت پرشدن دانه بيشتري داشتند ولي طول دوره پرشدن دانه در اين ارقام بيشتر از ارقام حساس نبود. با توجه به اينكه عملكرد سه ساله رقم مهدوي بيشتر از ساير ارقام آبي بود، بنابراين پيشنهاد مي شود پس از انجام آزمايش هاي مزرعه اي جامع تر، نسبت به معرفي آن براي کشت در مناطق سردسير از جمله استان کردستان اقدام شود.