مقاله سرمايه اجتماعي، رفتارهاي انحرافي خفيف و كج روي فرهنگي ملايم (بررسي تجربي انحراف خفيف در بين دانش آموزان دختر نوجوان شهر آمل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي، رفتارهاي انحرافي خفيف و كج روي فرهنگي ملايم (بررسي تجربي انحراف خفيف در بين دانش آموزان دختر نوجوان شهر آمل)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي انحرافي خفيف
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله حمايت خانواده و مدرسه
مقاله خود كنترلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اسفجير علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تبيين پديده رفتارهاي انحرافي خفيف عوامل زيادي از جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي وجود دارند. در عين حال تبيين اين رفتارها را مي توان در رابطه با ساير مفاهيم جامعه شناختي در رابطه گذاشت مانند :رفتارهاي انحرافي و ارزش و هنجارهاي اجتماعي، رفتارهاي انحرافي و سبك زندگي، رفتارهاي انحرافي و سرمايه اجتماعي، رفتارهاي انحرافي خفيف و شبكه روابط. در اين پژوهش كه در صدد است علل رفتارهاي انحرافي خفيف را با استفاده از روش شناسي رگرسيون (OLS) شناسايي نموده و سهم عوامل «متغير هاي مستقل» «متغير وابسته» را، تبيين كند. به شيوه پيمايش توصيفي و تحليلي با كمك تئوري هاي تبيين كننده رفتارهاي انحرافي خفيف و كج روي فرهنگي ملايم و سرمايه اجتماعي «مقيدساختن، مرتبط ساختن و متصل ساختن، ابتدا يك مدل تحليلي استخراج» نموده سپس بر اساس اين چاچوب تحليلي و با آلفاي قابل قبول (.۸۳)، فرضيه هايي را تعيين و در پي آزمون آ نها بر مي آيد. بر اساس روش بكار رفته جهت آناليز اطلاعات جمع آوري شده، يافته ها حاكي از اين است كه معادله رگرسيوني در جهت تعليل روابط متغيرها، با منطق رگرسيون با مقدار ضريب تعيين تعديل شده ۵۴ درصدي Adjusted R1=.54 و مقدار F در سطح آلفاي يك درصد مدل رگرسيوني به كمك متغيرهاي مستقل نقش تبيين كننده در رفتارهاي انحرافي خفيف را دارد.