مقاله سرمايه اجتماعي و پيوند آن با پليس جامعه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: سرمايه اجتماعي و پيوند آن با پليس جامعه محور
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پليس جامعه محور
مقاله سرمايه ي اجتماعي
مقاله نهادهاي مدني
مقاله مشارکت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژاد منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه محوري در پليس نوعي بازگشت مجدد پليس به جامعه است آن هم نه يک بازگشت فيزيکي و ظاهري، بلکه بازگشت رويکردي و نگرشي که اصل پيشگيري از وقوع جرم و اصل رضايت شهروندي نتيجه و ماحصل آن مي باشد. سرمايه اجتماعي توان ها و استعدادهاي نهفته در بطن جامعه است که در بستر نهادهاي مدني و رسمي بروز پيدا مي کند و با جامعه محوري داراي پيوند معنايي است. سرمايه اجتماعي به پليس امکان مي دهد تا اعتماد، مشارکت مردمي و نهادهاي مدني را در جهت کنترل هر چه بهتر جامعه و رهايي از دام هاي پليسي به کار گيرد. نتيجه اساسي اين است که جامعه محوري و سرمايه اجتماعي هر دو به عنوان مکانيزم هايي عمل مي کنند که استعدادهاي نهفته در ذات جامعه را در جهت انسجام، وحدت اجتماعي و تحکيم پايه هاي کنترلي به كار مي گيرند. روش تحقيق استفاده شده در اين مقاله کيفي و مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و اسنادي بوده و سعي گرديده در بررسي موضوع ابعاد نظري موضوع سرمايه اجتماعي و جامعه محوري و مصاديق تجربي آن ارايه شود.