مقاله سرمايه انساني زنان و هم گرايي باروري در كشورهاي آسيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: سرمايه انساني زنان و هم گرايي باروري در كشورهاي آسيايي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هم گرايي باروري
مقاله گذار باروري
مقاله باروري زير سطح جاي گزيني
مقاله سرمايه انساني زنان
مقاله كشورهاي آسيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حاتم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشورهاي منطقه آسيا در طول پنجاه سال گذشته سطوح و روندهاي باروري متفاوتي تجربه كرد ه اند. با وجود تنوع در سطح باروري، كاهش باروري قابل توجهي در منطقه طي سه دهه گذشته صورت گرفته است. هدف اين مقاله مطالعه سطوح و روندهاي باروري ۲۴ كشور آسياي شرقي، جنوب شرقي و آسياي جنوب مركزي در طول سال هاي ۲۰۱۰-۱۹۷۰، مطالعه هم گرايي باروري با سطوح و روندهاي جهاني باروري، زمان بندي و شدت كاهش باروري و تغييرات سرمايه انساني زنان و نقش آن در هم گرايي باروري با كنترل اثر استفاده از وسايل مدرن پيش گيري از حاملگي است. نتايج نشان مي دهد كه بيش از ۷۰ درصد كشورها در نيمه نخست دهه ۱۹۷۰ در شرايط باروري طبيعي بوده اند. در طول زمان، به تدريج از اختلاف سطح باروري كشورها با باروري جهاني كاسته شد. اين مطالعه هم چنين نشان داد كه در سال هاي ۱۹۷۰ و ۲۰۰۷ تفاوت هاي آشكاري در شاخص سرمايه انساني زنان وجود داشته است. بر اساس نتايج تحليل همبستگي، شدت همبستگي شاخص سرمايه انساني زنان و باروري در سال ۲۰۰۷ بيشتر از سال ۱۹۷۰ است. با وجود اين، در سال ۲۰۰۷ نوعي هم گرايي در باروري كشورهاي آسيايي به وجود آمده است. يافته ها نتايج تحقيقات پيشين مبني بر هم گرايي باروري در بسترهاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي را تاييد مي کند.