مقاله سرمايه خانواده، سنگ بناي سرمايه اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: سرمايه خانواده، سنگ بناي سرمايه اجتماعي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله سرمايه خانواده
مقاله استحكام خانواده
مقاله شكاف ارزشي
مقاله مصرف گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نوشتار حاضر پس از اشاره به گونه هاي سرمايه، بر سرمايه اجتماعي تمركز شده و ديدگاه هاي نظريه پردازان سرمايه اجتماعي معرفي گرديده است. پس از نقد ديدگاه هايي كه از وجوه منفي سرمايه اجتماعي سخن گفته اند، به وجه ارزش شناختي اين سرمايه اشاره شده، ديدگاه هاي اسلام در خصوص مفهوم سرمايه اجتماعي مورد بحث قرار گرفته و مفهوم «سرمايه خانواده» به عنوان مجموعه سرمايه اجتماعي انباشتي، بازتوليد و بازتوزيع در خانواده ارايه گرديده است. مقاله پس از طرح محدوديت هاي مربوط به تقويم و ارزيابي نسبت هاي متقابل سرمايه اجتماعي و زندگي خانوادگي، به آثار فرسايشي زندگي مدرن بر سرمايه خانواده در غرب (تحت تاثير تغييرات گسترده بر نهاد خانواده) مي پردازد. در بخش پاياني مقاله، آسيب شناسي سرمايه خانواده در ايران با اشاره به چهار آسيب مهم (كه نوعا متاثر از تحولات دوران مدرن هستند)، تحليل گرديده و نسبت به آثار روند واگرا و تهديدكننده آن هشدار داده شده است.