سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هاشم نیکومرام – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ابراهیم زارع پور نصیر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
رضا استادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی ، دانشگاه تهران

چکیده:

بستر شکل گیری سرمایه اجتماعی در اعتماد، همبستگی و انسجام شکل می گیرد و اعتماد است که می تواند مولد، نقش دهنده و تغییر گر اشکال مختلف سرمایه(مالی، فرهنگی،اجتماعی)باشد. همانگونه که از واژه سرمایه اجتماعی بر می آید این مقوله ترکیبی از دو واژه سرمایه ( اقتصادی ) و اجتماعی ( به مفهوم فرهنگی و نهادها، هنجارها، شبکه های ارتباطی و حمایت های اجتماعی ) می باشد.با مطالعه و بررسی مجموع بررسی ابعاد کار کردی سرمایه اجتماعی مشخص شد که وجود سرمایه اجتماعی به عنوان سازو کاری در مسیر توسعه موثر است و فقدان و فرسایش آن مانعی برای توسعه اقتصادی است و مهمتر اینکه سرمایه اجتماعی از ویژگی خودزایی و خودمولدی نیز برخوردار است.