سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسمهان حکاک –
فتاح میکاییلی –

چکیده:

کسب وکارها بطور مداوم به سرمایه گذاریهای هنگفت در زمینه فنآوری اطلاعات می پردازند و چالش مدیران کسب هرچه بیشتر ارزش است تا بتوانند این حجم از سرمایه گذاری را توجیه کنند. ازسوی دیگر تمامی ارزشهای تجاری فنآوری اطلاعات ملموس نیستند، بسختی سنجیده میشوند و بسختی هم مدیریت می گردد. بدلیل آنکه داده های عینی کافی و شاخص های همه جانبه برای سنجش منفعت ناشی از سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات نداریم، در این تحقیق، دیدگاه مدیران بعنوان شاخص ذهنی/ ادراکی در ارزیابی ارزشهای تجاری فنآوری اطلاعات در بانکهای غیردولتی ایران درنظرگرفته شده است. این مفهوم را در صنعت بانکداری بررسی میکنیم زیرا مستندات علمی موجود نشان میدهد بخش خدمات کمترین میزان بهره وری را از فنآوری اطلاعات بدست آورده و صنعت بانکداری بیشترین سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات را در میان صنایع دیگر دارد.
نتایج تحقیق حاکی است سرمایه گذاری بانکهای غیردولتی ایران در فنآوری اطلاعات بر کارکنان بانکها مؤثر نبوده ولی بر فعالیتها و خدمات بانکی‏، مشتریان، کارآیی و اثربخشی، عملکرد مالی و رقابت بین بانکها تأثیرگذار می باشد. همچنین نتایج نشان داد کاربرد اینترنت در بانکهای غیردولتی بر رضایت مشتریان مؤثر ولی بر سهم بازار، سودآوری و بهره وری بانک ها غیرمؤثر می باشد. ضمناً این فرضیه که تأثیر سرمایه- گذاری در نیروی کار متخصص در فنآوری اطلاعات بر سودنهایی بیشتر از تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار/ نرم افزار بر آن می باشد مورد تأیید قرار نگرفت. نتایج حاصل از رتبه بندی ارزشهای تجاری فنآوری اطلاعات نشان میدهد خدمات بانکی بالاترین تاثیر و عملکرد مالی بانک پایین ترین تاثیر را از سرمایه گذاری بانکهای غیردولتی ایران در فنآوری اطلاعات کسب کرده اند.